Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 24 februari 2021

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.
Romeinen 3:23-24
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jezus Christus is gekomen om te sterven voor onze zonde. Maar wat is nu het diepste wezen van de zonde? Dat we los van God proberen te leven en dat we zodoende zijn nabijheid ontberen. Zonde is: Gods tegenwoordigheid missen. Zonde is: God niet eren om zijn heerlijke aanwezigheid. Zonde is: vreugdeloos leven omdat je weigert in het licht van zijn heerlijkheid je weg te gaan. Jezus kwam om dat allemaal weer mogelijk te maken. Want dit is genade: God kennen als de gunnende en gevende God, als degene die je liefdevol aanneemt en omarmt.

[BID:]
Heer God, laat me weer leven in uw nabijheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.