Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Toevlucht
Psalm 84:6

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun ​hart​ de wegen naar u. (Psalm 84:6)

Zoek bij Mij je toevlucht. Bij alles wat er moeilijk is in je leven en waar je je zorgen over maakt, ben Ik er om je kracht te geven. Als er weinig aards geluk is nu, weet dan dat je hemelse geluk daarvan niet afhankelijk is. Zoek het echte ... lees meer >
Geschenk van God
Efeziërs 2:8

Door zijn ​genade​ bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God. (Efeziërs 2:8)

Ik ben je Redder. Ik heb je geschapen naar Mijn beeld, Mijn kind. Vol liefde kijk Ik naar je. Ik zie iets van Mijzelf in jou terug. Ook zie Ik je zwakheden en tekortkomingen. Maar die maken Mijn liefde voor jou niet minder, eerder meer. Ik ... lees meer >
Verlangen
Psalm 130:5

Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. (Psalm 130:5)

Deze Psalm is een plek waar Ik jou wil ontmoeten. Ik wil je er aanraken door Mijn Geest die in jou het verlangen naar Mij werkt. Dat verlangen is er al lang. Maar je hebt het verstopt, je hebt het onderdrukt, je hebt het laten overwoekeren ... lees meer >
Uit de diepte
Psalm 130:1-2

Uit de diepte roep ik tot u, HEER, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om ​genade. (Psalm 130:1-2)

Ik hoor je stem. Ik ben aandachtig. Ik luister naar je roep om genade. Zeg tegen Mij wat er in je leeft. Ik verlang ernaar dat je uit de diepte tot Mij roept. Roep tot Mij uit de diepte van je ellende: ik ken je lijden en je verdriet en je ... lees meer >
Het nieuwe Jeruzalem
Ope.. 21:2

Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. (Openbaring 21:2)

Als er verdriet is in je leven vanwege het verlies van een geliefde of een ander gemis, kijk dan naar de toekomst. Ja, Ik nodig je op dit moment uit om te zien dat Mijn heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdaalt uit de hemel, bij Mij van ... lees meer >
Het goede
Romeinen 7:18

Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. (Romeinen 7:18)

Deze woorden van Paulus maken iets belangrijks duidelijk over wie je bent zonder Mij. Paulus had daar een diep besef van. Als hij naar binnen keek bij zichzelf, was dit wat hij zag: dat in hem het goede niet aanwezig was. Hij zag het kwade, ... lees meer >
Schitterend licht
Jesaja 9:1

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. (Jesaja 9:1)

De duisternis in ons leven kan heel veel vormen aannemen: schuld, bitterheid, wrok, trots, zonde, wantrouwen. En er zijn nog zoveel andere manieren waarop we onszelf kunnen opsluiten in ons eigen leven en kiezen voor het donker. De weken va ... lees meer >
Lichtend gelaat
Psalm 80:8

God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. (Psalm 80:8)

Je leeft in een wereld waarin veel duister is. Er is veel nood en pijn, veel zonde en gebrokenheid. Dat gaat ook jouw leven niet voorbij. Ik wil je aanmoedigen om je daarom naar Mij toe te wenden. Ik ben de God van de hemelse machten. Ik st ... lees meer >
Nieuwe weldaden
Kla.. 3:23

Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! (Klaagliederen 3:23)

Ook op deze nieuwe dag ben Ik er. Elke morgen opnieuw schenk Ik jou nieuwe weldaden. Ik schenk jou Mijn liefde, Mijn bewogenheid en Mijn barmhartigheid. Ik schenk jou Mijn vergeving, Mijn genezing en Mijn vrede. Op al deze manieren wil Ik j ... lees meer >
Moed
Psalm 23:4

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. (Psalm 23:4)

Ik wil je bemoedigen op dit moment, want Ik houd van je en Ik ben bij je. Ik ben je Herder. Het zal je aan niets ontbreken. Ik laat je rusten in groene weiden. Ik voer je naar vredig water. Ik geef je nieuwe kracht. Ik leid je langs veilige ... lees meer >
Naaste
Galaten 5:14

De hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Galaten 5:14)

Vandaag druk Ik je dit op het hart: Heb je naaste lief! Ik heb veel geboden gegeven. De hele wet van het Oude Testament is er vol van. Ook Jezus, Mijn geliefde Zoon, gaf veel geboden die je de weg naar het leven wijzen. Maar laat deze ene u ... lees meer >
Christus kennen
Fil.. 3:8

Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van ​Christus​ ​Jezus, mijn ​Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde ​Christus​ winnen. (Filippenzen 3:8)

Deze woorden van de apostel Paulus kunnen ook in jouw leven werkelijkheid worden. Toen Ik hem riep, kende hij Jezus nog helemaal niet. Maar wat is er veel gebeurd na zijn bekering. Ik heb veel van Mijn Geest aan hem gegeven. Zo leerde hij C ... lees meer >
Angst
Psalm 25:17

Mijn ​hart​ is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. (Psalm 25:17)

Als je naar binnen keert en kijkt wat er leeft in je hart, kom je ook veel angst tegen. Je bent bang voor wat er komen gaat. Je bent bang voor de gevolgen van iets wat je hebt gedaan en wat niet goed was. Je bent bang voor wat de toekomst b ... lees meer >
God redt
Psalm 25:5

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. (Psalm 25:5)

Elke dag weer ben Ik in je leven aanwezig. Zoek Mij daarom. Hoop op Mij. Wend je naar Mij toe zodat Mijn aanwezigheid ook echt werkelijkheid voor je wordt. Ik wijs je de weg van Mijn waarheid. Dit is Mijn waarheid: dat je geschapen bent naa ... lees meer >
Geestelijke zegeningen
Efeziërs 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, die ons in de hemelsferen, in ​Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. (Efeziërs 1:3)

Ik zegen jou. Ik ben jouw God en Vader. In Mijn Zoon Jezus Christus ben Ik met jou verbonden en jij met Mij. In Hem is de hemel voor je open gegaan. De hemel blijft voor jou geopend zo vaak je je in geloof naar Mij toewendt. Ik ben jouw God ... lees meer >
Bidden door de Geest
Efeziërs 6:18

Laat u bij het ​bidden​ leiden door de Geest, iedere keer dat u ​bidt; blijf waakzaam en ​bid​ voortdurend voor alle ​heiligen. (Efeziërs 6:18)

Mijn Geest woont in jou. Want jij bent een tempel van de Heilige Geest. Als je tijd met Mij doorbrengt in gebed, laat je dan door Mijn Geest leiden. Hij zal je de woorden geven die je kunt spreken. Hij zal je laten ervaren wanneer het goed ... lees meer >
Vergeven
1 Johannes 1:9

Belijden we onze ​zonden, dan zal hij, die trouw en ​rechtvaardig​ is, ons onze ​zonden​ ​vergeven​ en ons ​reinigen​ van alle kwaad. (1 Johannes 1:9)

Ik ken je gevecht met zonden in je leven. Je trots, je onzuiverheid, je wrok, je ongeduld, de verkeerde woorden die je sprak en die blijvende schade hebben aangericht. Zeg het eerlijk tegen Mij. Ik ben trouw en rechtvaardig: Ik vergeef je j ... lees meer >
Tranen
Psalm 6:7

Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. (Psalm 6:7)

Mijn kind, Ik zie de pijn en het verdriet die er in je leven zijn. Ik ken je gemis, Ik ken je gevoelens van machteloosheid, Ik ken je moedeloosheid en je zuchten. Ik weet het als je 's nachts ligt te huilen in je bed, als er tranen stromen. ... lees meer >
De waarheid bevrijdt
Johannes 8:32

U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. (Johannes 8:32)

Ik wil je bevrijden. Ik wil dat je in vrijheid leeft. Je bent niet langer slaaf van zonden en van leugens. Als je Mijn Zoon omhelst, ben je vrij. Hij is de de waarheid. In Hem ontdek je dat je Mijn geliefde kind bent en dat Ik je naar Mijn ... lees meer >
Liefhebben
1 Johannes 4:7

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. (1 Johannes 4:7)

Heb lief. Dat is wat Ik vandaag tegen je zeg. Heb elkaar lief. Heb je naaste lief. Heb ook jezelf lief. De liefde waarmee je je naaste kunt liefhebben, komt niet bij jezelf vandaan. Ik geef je die liefde. Het is de liefde waarmee Ik jou lie ... lees meer >