Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Christus kennen
Fil.. 3:8

Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van ​Christus​ ​Jezus, mijn ​Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde ​Christus​ winnen. (Filippenzen 3:8)

Deze woorden van de apostel Paulus kunnen ook in jouw leven werkelijkheid worden. Toen Ik hem riep, kende hij Jezus nog helemaal niet. Maar wat is er veel gebeurd na zijn bekering. Ik heb veel van Mijn Geest aan hem gegeven. Zo leerde hij C ... lees meer >
Angst
Psalm 25:17

Mijn ​hart​ is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. (Psalm 25:17)

Als je naar binnen keert en kijkt wat er leeft in je hart, kom je ook veel angst tegen. Je bent bang voor wat er komen gaat. Je bent bang voor de gevolgen van iets wat je hebt gedaan en wat niet goed was. Je bent bang voor wat de toekomst b ... lees meer >
God redt
Psalm 25:5

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. (Psalm 25:5)

Elke dag weer ben Ik in je leven aanwezig. Zoek Mij daarom. Hoop op Mij. Wend je naar Mij toe zodat Mijn aanwezigheid ook echt werkelijkheid voor je wordt. Ik wijs je de weg van Mijn waarheid. Dit is Mijn waarheid: dat je geschapen bent naa ... lees meer >
Geestelijke zegeningen
Efeziërs 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, die ons in de hemelsferen, in ​Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. (Efeziërs 1:3)

Ik zegen jou. Ik ben jouw God en Vader. In Mijn Zoon Jezus Christus ben Ik met jou verbonden en jij met Mij. In Hem is de hemel voor je open gegaan. De hemel blijft voor jou geopend zo vaak je je in geloof naar Mij toewendt. Ik ben jouw God ... lees meer >
Bidden door de Geest
Efeziërs 6:18

Laat u bij het ​bidden​ leiden door de Geest, iedere keer dat u ​bidt; blijf waakzaam en ​bid​ voortdurend voor alle ​heiligen. (Efeziërs 6:18)

Mijn Geest woont in jou. Want jij bent een tempel van de Heilige Geest. Als je tijd met Mij doorbrengt in gebed, laat je dan door Mijn Geest leiden. Hij zal je de woorden geven die je kunt spreken. Hij zal je laten ervaren wanneer het goed ... lees meer >
Vergeven
1 Johannes 1:9

Belijden we onze ​zonden, dan zal hij, die trouw en ​rechtvaardig​ is, ons onze ​zonden​ ​vergeven​ en ons ​reinigen​ van alle kwaad. (1 Johannes 1:9)

Ik ken je gevecht met zonden in je leven. Je trots, je onzuiverheid, je wrok, je ongeduld, de verkeerde woorden die je sprak en die blijvende schade hebben aangericht. Zeg het eerlijk tegen Mij. Ik ben trouw en rechtvaardig: Ik vergeef je j ... lees meer >
Tranen
Psalm 6:7

Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. (Psalm 6:7)

Mijn kind, Ik zie de pijn en het verdriet die er in je leven zijn. Ik ken je gemis, Ik ken je gevoelens van machteloosheid, Ik ken je moedeloosheid en je zuchten. Ik weet het als je 's nachts ligt te huilen in je bed, als er tranen stromen. ... lees meer >
De waarheid bevrijdt
Johannes 8:32

U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. (Johannes 8:32)

Ik wil je bevrijden. Ik wil dat je in vrijheid leeft. Je bent niet langer slaaf van zonden en van leugens. Als je Mijn Zoon omhelst, ben je vrij. Hij is de de waarheid. In Hem ontdek je dat je Mijn geliefde kind bent en dat Ik je naar Mijn ... lees meer >
Liefhebben
1 Johannes 4:7

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. (1 Johannes 4:7)

Heb lief. Dat is wat Ik vandaag tegen je zeg. Heb elkaar lief. Heb je naaste lief. Heb ook jezelf lief. De liefde waarmee je je naaste kunt liefhebben, komt niet bij jezelf vandaan. Ik geef je die liefde. Het is de liefde waarmee Ik jou lie ... lees meer >
Uw hand
Psalm 31:6

In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij. (Psalm 31:6)

Ik ben je God. Ik ben trouw: Ik zal je nooit loslaten, ook al voelt dat voor jou soms anders. Ik nodig je vandaag uit om je leven opnieuw in Mijn hand te leggen. Je probeert je leven vaak in eigen hand te houden. Vertrouw niet op je eigen h ... lees meer >
Eeuwig leven
Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Deze woorden van Mijn Zoon Jezus zijn Mij uit het hart gegrepen. Het is helemaal waar: Ik houd van de wereld. Ik heb de wereld lief. Ik verlang ernaar om iedereen, alle mensen - ook jou - in Mijn liefde te omhelzen. Ik ben een en al liefde. ... lees meer >
Leven in volheid
Johannes 10:10

Een ​dief​ komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)

Er lopen heel wat dieven rond in de wereld waarin jij leeft. Roven, slachten, vernietigen - wat is er veel kwaad en moeite in het leven. Mijn tegenstander gaat rond om alles stuk te maken. En vergeet niet dat jijzelf ook meer stuk maakt dan ... lees meer >
Kracht van de Geest
Romeinen 15:13

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en ​vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de ​heilige​ Geest. (Romeinen 15:13)

Ik wil jou geheel en al vervullen met vreugde en vrede! Ik weet dat die vreugde en vrede soms ver te zoeken zijn voor jou. Dan is er verdriet en frustratie, pijn en ontevredenheid. Kom daarmee naar Mij toe. Breng biddend tijd met Mij door. ... lees meer >
Laat hij bidden
Jakobus 5:13

Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. (Jakobus 5:13)

Bidden is de plek waar je Mij ontmoet. Het is de plek waar Mijn Geest aanwezig is om je bij te staan. Bid daarom steeds opnieuw. Breng tijd met Mij door omdat ik in de tijd van gebed genezend en bevrijdend in je leven aanwezig kan zijn. Heb ... lees meer >
Brood nodig
Matteüs 6:11

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. (Matteüs 6:11)

Ik geef je graag wat je nodig hebt. Daarom heeft Mijn Zoon Jezus je ook leren bidden om brood dat je vandaag nodig hebt. Zo leerde Hij je ook om bij de dag te leven. Leef ook vandaag bij de dag. Laat je zorgen los en laat Mij voor je zorgen ... lees meer >
Wonderbaarlijk licht
1 Petrus 2:9

Maar u bent een ​uitverkoren​ geslacht, een koninkrijk van ​priesters, een ​heilige​ natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:9)

Ik heb jou uit de duisternis geroepen om in het licht te leven. Leef daarom in het licht! Het is een wonder dat dat kan. Dat wonder heeft een naam: Jezus Christus. Mijn geliefde Zoon heeft jou gered. Hij maakte het door Zijn leven en dood m ... lees meer >
Je bent van Mij
Jesaja 43:1

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, ​Jakob, die jou vormde, ​Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! (Jesaja 43:1)

Eens sprak Ik deze woorden tegen Mijn volk Israël. Vandaag zeg Ik ze tegen jou: je bent van Mij! Bij alles wat er moeilijk is in je leven en waar je mee worstelt zeg Ik: wees niet bang! Ik heb jou gemaakt. Ik heb jou geschapen. Ik heb jou ... lees meer >
Geest van inzicht
Efeziërs 1:17

Moge de God van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. (Efeziërs 1:17)

Je verlangt ernaar om Mij beter te leren kennen. Dat is een mooi verlangen. Met je eigen verstand en je eigen gevoel zul je alleen niet veel verder komen. Want Ik ben de Vader van alle luister: alle glans en schittering en indrukwekkendheid ... lees meer >
Goede Geest
Psalm 143:10

Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. (Psalm 143:10)

Ik wil je leren om Mijn wil te volbrengen. Die wil gaat over goedheid en liefde: Ik wil dat je goed bent en liefdevol voor de mensen om je heen zoals Ik dat ben voor jou. Ik ben jouw God. Je hoeft Mijn wil niet in eigen kracht te volbrenge ... lees meer >
Verlangen
1 Petrus 2:2

Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. (1 Petrus 2:2)

Vandaag wil Ik je verlangen aanwakkeren naar Mijn woorden. Ik laat je door die woorden heen altijd opnieuw weten dat ik je ken en liefheb en leid. Zoals kleine baby's verlangen naar de melk van hun moeder, verlang zo naar de woorden die Ik ... lees meer >