Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Belijden en bidden
Jakobus 5:16

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. (Jakobus 5:16)

Dit zeg Ik als Vader tegen al mijn kinderen: waar jullie elkaar jullie zonden belijden en waar jullie voor elkaar bidden, daar zal steeds meer genezing te vinden zijn. Het is zo belangrijk dat jullie in mijn gezin op aarde, in de familie va ... lees meer >
Bidden en zingen
Jakobus 5:13

Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. (Jakobus 5:13)

Mooie en moeilijke dingen wisselen elkaar af in jouw leven. Zo gaat dat bij ieder mens. Als je het moeilijk hebt door tegenslagen, tegenstand en teleurstellingen, zit dan niet bij de pakken neer, maar ga dan bidden. Breng het allemaal bij M ... lees meer >
Als de Heer het wil
Jakobus 4:15

U zou moeten zeggen: Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. (Jakobus 4:15)

Hoe spreek jij over je plannen en voornemens en je ideeën over de toekomst? Deze heldere handreiking geef Ik je vandaag. Zeg steeds: ‘Als de Heer het wil.’ Want Ik wil de Heer zijn van al je plannen en verlangens. En Ik wil ook dat je er we ... lees meer >
Vernederen en verheffen
Jakobus 4:10

Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. (Jakobus 4:10)

Mijn Zoon Jezus heeft eens gezegd: ‘Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.’ Het omgekeerde is ook mogelijk: ‘Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden.’ Hoogmoed zit jou als mens als het ware ingebakken. Maar in je omgang met Mij al ... lees meer >
Nader tot God
Jakobus 4:8

Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. (Jakobus 4:8)

Luister vandaag naar mijn stem als Ik zeg: 'Nader tot Mij, dan zal Ik tot jou naderen'. Dat je Mij vaak niet ervaart, heeft er ook mee te maken dat je Mij niet zoekt. Je handen en je hart zijn zo vaak met andere zaken bezig, dat er geen tij ... lees meer >
Onderwerp je aan God
Jakobus 4:7

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. (Jakobus 4:7)

Het grootste gevaar waardoor je leven met Mij wordt bedreigd, is het werk van de duivel. Hij is voortdurend bezig het leven door de Geest stuk te maken. Maar de duivel is niet machtiger dan Ik ben! Vergeet dat nooit. Als je je aan Mij onder ... lees meer >
Verkeerd bidden
Jakobus 4:3

En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. (Jakobus 4:3)

Ik weet dat je bidden soms moeilijk vindt. En Ik begrijp het als je het lastig vindt om vandaag te horen dat je ook verkeerd kunt bidden. Als je bidden al zo moeilijk vindt, moet je dan ook nog worstelen met de vraag of je misschien verkeer ... lees meer >
Zuivere wijsheid
Jakobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vr alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. (Jakobus 3:17)

Vandaag moedig Ik je opnieuw aan om wijs te worden, om de wijsheid in je leven toe te laten die je vindt in mijn Zoon Jezus Christus. Hij is mijn wijsheid! Deze wijsheid is zuiver, net als mijn eigen woorden zuiver zijn. Deze wijsheid is oo ... lees meer >
Wijsheid en zachtmoedigheid
Jakobus 3:13

Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. (Jakobus 3:13)

Wijs en verstandig zijn, wie wil dat niet? Maar wie is het ook echt? Vandaag moedig Ik je aan om wijsheid te zoeken en wijs te worden. Weet je waar je wijsheid vindt? Mijn dienaar Paulus schreef er eens dit over: 'Alle schatten van kennis e ... lees meer >
Zegenen en vervloeken
Jakobus 3:9-10

Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? (Jakobus 3:9-10)

Vandaag laat Ik je stil staan bij een dubbele realiteit: jouw woorden kunnen zegenen en vervloeken. Zegenen gaat over het lofprijzen van mijn naam: ik ben je Heer en je Vader. Vervloeken gaat over mensen die kinderen van Mij zijn, geschape ... lees meer >
Zonder ziel
Jakobus 2:26

Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. (Jakobus 2:26)

Wat is een lichaam zonder ziel? Dood. Wat is een geloof zonder daden? Net zo dood. Een geloof dat zich niet uit in daden, is een geloof waaruit de levensadem weg is, een geloof zonder geest, zonder daadwerkelijke uitwerking in de praktijk v ... lees meer >
De enige
Jakobus 2:19

U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. (Jakobus 2:19)

‘Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!’ Deze woorden zijn al eeuwenlang beleden door mijn kinderen. Ik ben de enige God! Het is zó belangrijk om dat te weten, te geloven, te belijden. Maar, zegt Ik er nu bij, dit geloven ... lees meer >
Geloven en handelen
Jakobus 2:14

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? (Jakobus 2:14)

Luister goed, mijn kind: er is een groot verschil tussen zeggen dat je gelooft en handelen vanuit je geloof. Alleen maar zeggen dat je gelooft, wat heeft dat eigenlijk voor zin? Erg geloofwaardig is zulk geloof niet. Als je geloof alleen ma ... lees meer >
De wet die vrijheid brengt
Jakobus 2:12

Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt. (Jakobus 2:12)

Wat vind Ik het belangrijk dat je een goed zicht hebt op de wet die Ik geef. Het is de wet die vrijheid brengt! Niet een knellende wet, niet een wet die je beperkt, niet een wet van regels die je leven insnoeren. De wet die Ik je geef is er ... lees meer >
Het koninklijke gebod
Jakobus 2:8

Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: Heb uw naaste lief als uzelf, dan handelt u juist. (Jakobus 2:8)

Wie is mijn naaste? Ooit vroeg een Schriftgeleerde dat aan mijn Zoon Jezus. Het antwoord geldt ook vandaag nog steeds: je naaste is iedereen die Ik op jouw weg plaats, iedereen met wie Ik jou in aanraking breng. Het liefhebben van deze naas ... lees meer >
Rijk in het koninkrijk
Jakobus 2:5

Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? (Jakobus 2:5)

In het leven met Mij gelden andere maatstaven dan in de werkelijkheid van de wereld waarin je leeft. Daar worden mensen die arm zijn vaak weggedrukt naar de marge: ze tellen niet mee. Maar juist naar hen gaat mijn hart uit. Ik wil wie in de ... lees meer >
Zuivere godsdienst
Jakobus 1:27

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. (Jakobus 1:27)

Wanneer geloof je echt? Die vraag stel je jezelf misschien wel eens. En je denkt dat je bijzondere ervaringen moet hebben, dat je mijn aanwezigheid moet voelen, dat je altijd vol moet zijn van mijn Geest of dat je heel veel kennis van de Bi ... lees meer >
Vergeefse moeite
Jakobus 1:26

Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. (Jakobus 1:26)

Je kunt Mij niet dienen als je niet tegelijk je tong beteugelt. De woorden die je zegt, de oordelen die je uitspreek, de soms liefdeloze gedachten die je tot zinnen hebt gevormd waarmee je anderen hebt gekwetst - als je je daarin niet kunt ... lees meer >
De volmaakte wet
Jakobus 1:25

Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt - hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. (Jakobus 1:25)

Kijk eens wat vaker in de spiegel van de wet die vrijheid brengt! Dat is wat Ik vandaag tegen je zeg. Dan gaat het dus niet over de wet die als een slavendrijver je leven stuurt en je wanhopig maakt. Het gaat over de volmaakte wet die vrijh ... lees meer >
Gezicht in de spiegel
Jakobus 1:23-24

Wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. (Jakobus 1:23-24)

De boodschap van het evangelie, mijn woord over het nieuwe leven, is als een spiegel. Als je in die spiegel kijkt, ontdek je hoe je eruit ziet. Dit mag je zien: dat je door mijn Zoon Jezus een nieuwe schepping bent en dat je in zijn volmaak ... lees meer >