Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Alles schenken
Romeinen 8:32

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Romeinen 8:32)

Ik heb Mijn eigen Zoon niet gespaard. Ik heb Hem prijsgegeven aan het leven op aarde, aan het lijden onder de mensen en aan het sterven op het kruis. Ik heb Mijn Zoon Jezus in de wereld gezonden waarin jij leeft, de wereld die Ik liefheb me ... lees meer >
Evenbeeld
Romeinen 8:29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de ​eerstgeborene​ moest zijn van talloze broeders en zusters. (Romeinen 8:29)

Ik heb jou uitgekozen om Mijn kind te zijn. Al heel lang geleden, nog voordat je bestond, zag Ik jou. Ik heb je uitgekozen en Ik heb een plan met jou. Dit plan: Ik vorm je naar het beeld van Mijn Zoon! Ik ben bezig jou meer en meer op Jezus ... lees meer >
Altijd
Jesaja 40:8

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. (Jesaja 40:8)

Er is heel veel in jouw leven wat zal verwelken en verdorren. Je gezondheid, je plannen, je goede voornemens, je bezit, je kracht - er komt een moment en dan is dat allemaal voorbij. Zoals het gaat met het gras en met de bloemen, zo zal het ... lees meer >
Liefdevolle barmhartigheid
Lucas 1:78

Dankzij de liefdevolle ​barmhartigheid​ van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. (Lucas 1:78)

Ik ben je God, je Verlosser, je Barmhartige. Binnenin Mij is er diepe bewogenheid voor mijn volk en voor alle mensen. Ik ben ook diep bewogen met jou en met de weg die je gaat. Want Ik heb de wereld lief en Ik breng licht in de duisternis. ... lees meer >
Lijden en luister
Romeinen 8:18

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. (Romeinen 8:18)

Ik zie het lijden dat er is in je leven. Ik weet hoe moeilijk en verdrietig dat vaak voor je is. Het was ook moeilijk voor mijn dienaar Paulus die deze woorden opschreef. Wat heeft hij veel lijden ervaren in zijn leven en werk in Mijn diens ... lees meer >
Ontzag
Psalm 86:11

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn ​hart​ met ​ontzag​ voor uw naam. (Psalm 86:11)

Ik ben jouw God en HEER. Ik wijs je de weg, ook op deze dag. Ik verlang ernaar dat je wandelt op het pad van Mijn waarheid. Dit is Mijn waarheid: dat jij mijn geliefde kind bent - Ik heb je geschapen naar Mijn beeld. In Christus ben jij ee ... lees meer >
Geluk en genade
Psalm 23:6

Geluk en ​genade​ volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het ​huis​ van de HEER tot in lengte van dagen. (Psalm 23:6)

Ik ben je Herder. Ik gun jou het allerbeste: leven in overvloed. Ik ben jou genadig: ik geef jou het goede. Geluk en genade volgen jou alle dagen van je leven. Gelukkig word je in Mijn nabijheid. Gelukkig word je als je van Mij afhankelijk ... lees meer >
Licht
Ope.. 22:5

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een ​lamp​ of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de ​Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. (Openbaring 22:5)

Er is van alles aan de hand in je leven. Maar Ik vraag je om nu naar de toekomst te kijken. Naar Mijn toekomst. Er komt een stad aan, bij Mij vandaan, een Nieuw Jeruzalem. Er zal geen nacht meer zijn. Nooit meer donker. Nooit meer tranen. N ... lees meer >
Zuchten
Romeinen 8:26

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. (Romeinen 8:26)

Je bent in je zwakheid niet alleen. Nooit. Zo voelt het soms wel, want pijn en verdriet en lijden brengen soms een grote eenzaamheid met zich mee in je binnenste. Maar alleen ben je niet, omdat Mijn Geest je altijd nabij is. Hij is in je zw ... lees meer >
Toevlucht
Psalm 84:6

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun ​hart​ de wegen naar u. (Psalm 84:6)

Zoek bij Mij je toevlucht. Bij alles wat er moeilijk is in je leven en waar je je zorgen over maakt, ben Ik er om je kracht te geven. Als er weinig aards geluk is nu, weet dan dat je hemelse geluk daarvan niet afhankelijk is. Zoek het echte ... lees meer >
Geschenk van God
Efeziërs 2:8

Door zijn ​genade​ bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God. (Efeziërs 2:8)

Ik ben je Redder. Ik heb je geschapen naar Mijn beeld, Mijn kind. Vol liefde kijk Ik naar je. Ik zie iets van Mijzelf in jou terug. Ook zie Ik je zwakheden en tekortkomingen. Maar die maken Mijn liefde voor jou niet minder, eerder meer. Ik ... lees meer >
Verlangen
Psalm 130:5

Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. (Psalm 130:5)

Deze Psalm is een plek waar Ik jou wil ontmoeten. Ik wil je er aanraken door Mijn Geest die in jou het verlangen naar Mij werkt. Dat verlangen is er al lang. Maar je hebt het verstopt, je hebt het onderdrukt, je hebt het laten overwoekeren ... lees meer >
Uit de diepte
Psalm 130:1-2

Uit de diepte roep ik tot u, HEER, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om ​genade. (Psalm 130:1-2)

Ik hoor je stem. Ik ben aandachtig. Ik luister naar je roep om genade. Zeg tegen Mij wat er in je leeft. Ik verlang ernaar dat je uit de diepte tot Mij roept. Roep tot Mij uit de diepte van je ellende: ik ken je lijden en je verdriet en je ... lees meer >
Het nieuwe Jeruzalem
Ope.. 21:2

Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. (Openbaring 21:2)

Als er verdriet is in je leven vanwege het verlies van een geliefde of een ander gemis, kijk dan naar de toekomst. Ja, Ik nodig je op dit moment uit om te zien dat Mijn heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdaalt uit de hemel, bij Mij van ... lees meer >
Het goede
Romeinen 7:18

Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. (Romeinen 7:18)

Deze woorden van Paulus maken iets belangrijks duidelijk over wie je bent zonder Mij. Paulus had daar een diep besef van. Als hij naar binnen keek bij zichzelf, was dit wat hij zag: dat in hem het goede niet aanwezig was. Hij zag het kwade, ... lees meer >
Schitterend licht
Jesaja 9:1

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. (Jesaja 9:1)

De duisternis in ons leven kan heel veel vormen aannemen: schuld, bitterheid, wrok, trots, zonde, wantrouwen. En er zijn nog zoveel andere manieren waarop we onszelf kunnen opsluiten in ons eigen leven en kiezen voor het donker. De weken va ... lees meer >
Lichtend gelaat
Psalm 80:8

God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. (Psalm 80:8)

Je leeft in een wereld waarin veel duister is. Er is veel nood en pijn, veel zonde en gebrokenheid. Dat gaat ook jouw leven niet voorbij. Ik wil je aanmoedigen om je daarom naar Mij toe te wenden. Ik ben de God van de hemelse machten. Ik st ... lees meer >
Nieuwe weldaden
Kla.. 3:23

Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! (Klaagliederen 3:23)

Ook op deze nieuwe dag ben Ik er. Elke morgen opnieuw schenk Ik jou nieuwe weldaden. Ik schenk jou Mijn liefde, Mijn bewogenheid en Mijn barmhartigheid. Ik schenk jou Mijn vergeving, Mijn genezing en Mijn vrede. Op al deze manieren wil Ik j ... lees meer >
Moed
Psalm 23:4

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. (Psalm 23:4)

Ik wil je bemoedigen op dit moment, want Ik houd van je en Ik ben bij je. Ik ben je Herder. Het zal je aan niets ontbreken. Ik laat je rusten in groene weiden. Ik voer je naar vredig water. Ik geef je nieuwe kracht. Ik leid je langs veilige ... lees meer >
Naaste
Galaten 5:14

De hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Galaten 5:14)

Vandaag druk Ik je dit op het hart: Heb je naaste lief! Ik heb veel geboden gegeven. De hele wet van het Oude Testament is er vol van. Ook Jezus, Mijn geliefde Zoon, gaf veel geboden die je de weg naar het leven wijzen. Maar laat deze ene u ... lees meer >