Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Mijn geluk
Psalm 16:2

Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ (Psalm 16:2)

Deze woorden kwamen eens recht uit de ziel van mijn dienaar David. Hij had in de loop van zijn leven, met vallen en opstaan, geleerd om zijn diepste vreugde in Mij te vinden. Ik weet het: er waren ook momenten dat hij zijn vreugde vond in o ... lees meer >
Redding en zegen
Psalm 3:9

Bij u, HEER, is redding, uw ​zegen​ rust op uw volk. (Psalm 3:9)

Deze nieuwe dag is een dag vol redding en zegen. Er zijn moeiten in je leven. Je ervaart tegenstand en tegenslag. Je weet niet altijd welke keuzes je moet maken. Je valt jezelf tegen als je weer eens hebt gefaald. Wees niet bang en ontmoedi ... lees meer >
Zoek en roep
Jesaja 55:6

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. (Jesaja 55:6)

Ik ben er altijd. Ik ben er altijd geweest. En Ik zal er altijd zijn. Je kunt Mij vinden. Ik wil Me graag laten vinden. Daarom: zoek Mij, zoek Mij. Soms lijkt het erop dat ik Mij verborgen houd. Dat Ik onvindbaar ben. Maar blijf toch zoeke ... lees meer >
Zoals jij wilt
Matteüs 7:12

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het ​hart​ van de Wet en de Profeten. (Matteüs 7:12)

Ik wil je vragen om op dit moment stil te staan bij deze vraag: Hoe wil jij dat andere mensen jou behandelen? Ik weet welk antwoord er leeft in je hart. Je wilt graag dat anderen liefdevol en respectvol met je omgaan. Je wilt graag dat ande ... lees meer >
Ik geef inzicht
Psalm 32:8

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. (Psalm 32:8)

Elke dag brengt weer eigen vragen en problemen mee. Ik zie dat je daar vaak in je eentje mee bezig bent, mee worstelt soms. Welke keuze moet ik maken? Welke weg moet ik gaan? Hoe moet ik reageren? Dit zeg Ik vandaag tegen je: Ik geef je inz ... lees meer >
Onbevangen op ​weg
Psalm 84:12

Want God, de HEER, is een zon en een ​schild. Genade​ en ​glorie​ schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op ​weg​ gaan. (Psalm 84:12)

Mijn kind, Ik ben jouw zon en jouw schild. Ik schenk jou genade en glorie. Ik weiger jou mijn weldaden niet als je onbevangen op weg gaat. Daarom: ga onbevangen op weg, als een kind dat zich toevertrouwt aan zijn of haar vader. Wees niet ba ... lees meer >
Oordeel niet
Matteüs 7:1

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. (Matteüs 7:1)

Er gebeuren heel veel dingen in je leven en om jou heen waar je iets van vindt. Je komt mensen tegen die anders zijn dan jij en die andere keuzes maken dan jij zou doen. Je ontdekt dat anderen fouten maken. Wat is het dan gemakkelijk om te ... lees meer >
In vrijheid
Galaten 5:1

Christus​ heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1)

Je bent vrij! Dat zeg Ik vandaag tegen je. En Ik wil graag dat je het echt tot je laat doordringen. Je bent vrij om in vrijheid te leven! Dankzij mijn Zoon Jezus Christus. Wees daarom nergens meer een slaaf van. Niet van je begeerten. Niet ... lees meer >
Erken dat Ik God ben
Psalm 46:11

Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde. (Psalm 46:11)

Je bent vaak bezig dingen voor elkaar te krijgen in je leven. Het moet gaan zoals jij graag wilt. Je vecht ervoor om iets tot stand te brengen waarvan je zeker weet dat het goed is. Maar al werkend, al doende, al vechtend merk je dat het to ... lees meer >
Vriendelijk
Matteüs 5:47

Als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? (Matteüs 5:47)

Het koninkrijk is nabij! Mijn nieuwe wereld is binnen je bereik! Dat is wat Mijn Zoon Jezus zegt. Hoor naar Hem. Die nieuwe wereld bloeit open als jij vriendelijk bent voor alle mensen. Wees het niet alleen voor de mensen die dichtbij je st ... lees meer >
Aankloppen
Ope.. 3:20

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. (Openbaring 3:20)

De woorden die je nu leest, zijn de woorden die Ik nu spreek. Op dit moment zeg Ik het tegen jou. Ik sta voor je. Ik klop aan de deur van je hart. Doe je open? Hier en nu? Dan zal Ik binnenkomen om te wonen in je hart. Ik geef Mezelf aan jo ... lees meer >
De weg van de liefde
Efeziërs 5:2

Ga de weg van de ​liefde, zoals ​Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. (Efeziërs 5:2)

Je bent op weg, samen met Mij. Dat is waar je naar verlangt: onderweg zijn in Mijn koninkrijk. Ga je weg met hart en ziel, ook vandaag, bij alles wat er op je af komt. En laat het de weg van de liefde zijn. Dat is wat Ik van je vraag: het h ... lees meer >
Liefde en trouw
Spreuken 3:3

Mogen ​liefde​ en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je ​hart. (Spreuken 3:3)

Deze woorden wil Ik je vandaag meegeven. Ze gaan over Mij. Want Ik ben liefde en trouw. Dat is Mijn wezen. Zo ben ik: vol liefde, genadig, vasthouden, volhardend. Mijn liefde laat jou nooit los. Ook in jou vind Ik die liefde en trouw terug. ... lees meer >
Niet trots
Psalm 131:1

HEER, niet trots is mijn ​hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. (Psalm 131:1)

Eens dichtte David, mijn dienaar, deze woorden. Vandaag lees jij ze. Herken je wat David zegt? Hij schreef deze woorden op toen hij heel dicht bij Mij leefde (dat was ook wel eens anders). En Ik nodig je uit om deze woorden tot de jouwe te ... lees meer >
Jullie gerechtigheid
Matteüs 5:20

Als jullie ​gerechtigheid​ niet groter is dan die van de ​schriftgeleerden​ en de ​farizeeën, zullen jullie zeker het ​koninkrijk van de hemel​ niet binnengaan. (Matteüs 5:20)

Ik ken je verlangen om voor Mij te leven. Ik weet dat je graag kiest om het goede te doen. Maar let erop dat dat niet alleen maar buitenkant is. Dat was vaak wel zo bij de schriftgeleerden en farizeeën: ze hielden zich van buiten aan mijn ... lees meer >
Een eeuwige God
Jesaja 40:28

Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. (Jesaja 40:28)

Jij bent een mens. Ik heb jou gemaakt naar mijn beeld. Maar wat ging er veel stuk in jouw leven. Wat gaat er veel mis. Wat is er ook veel zwakte, pijn en verdriet. Laat je daardoor niet ontmoedigen. Jij bent een mens. Maar Ik ben God. Ik be ... lees meer >
Vredestichters
Matteüs 5:9

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen ​kinderen​ van God genoemd worden. (Matteüs 5:9)

Alle mensen verlangen naar vrede. Jij ook. Maar je leeft in een wereld vol ruzie en geweld. Er zijn oorlogen. Mensen staan elkaar naar het leven. En wat is er veel kapot in relaties. Misschien denk je zelfs dat het niet anders kan. Ook in j ... lees meer >
Door de heilige Geest
Romeinen 14:17

Het ​koninkrijk van God​ is geen zaak van eten en drinken, maar van ​gerechtigheid, ​vrede​ en vreugde door de ​heilige​ Geest. (Romeinen 14:17)

Ken je Mijn koninkrijk? Met alles wat in Mij is verlang Ik ernaar dat je dat koninkrijk leert kennen! Het is Mijn nieuwe wereld. De wereld waarin niet de zonde, niet het falen, niet de ellende de toon zetten. Er klinkt heel andere muziek, h ... lees meer >
Wat boven is
Kol.. 3:1

Als u nu met ​Christus​ uit de dood bent ​opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar ​Christus​ zit aan de rechterhand van God. (Kolossenzen 3:1)

Jij bent met Christus uit de dood opgewekt! Zo zie Ik jou: als een opgewekt kind van mij dat het leven van Mijn Zoon Jezus in zich heeft. Zie jezelf ook zo. En leef er ook naar. Streef naar wat boven is. Wees dus met heel je hart gericht op ... lees meer >
Een God die genadig is
Jona 4:2

Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die ​genadig​ is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot ​vergeving​ bereid.' (Jona 4:2)

Je kent Jona waarschijnlijk wel. Hij kon het niet goed hebben dat Ik zo genadig en liefdevol ben. Jona gunde het andere mensen niet dat ze zich tot Mij bekeerden en gered werden. Maar bij Mij is altijd een nieuw begin mogelijk. Vandaag is d ... lees meer >