Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Jezus toebehoren
Galaten 5:24

Wie ​Christus​ ​Jezus​ toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het ​kruis​ geslagen. (Galaten 5:24)

Jij bent mijn geliefde kind. Jij behoort Christus Jezus toe. Laat dat tot je doordringen op dit moment. Je bent niet van jezelf. Je bent van Jezus, elk moment van de dag. Op de momenten dat het leven goed is en ook op momenten dat er moeite ... lees meer >
De richting van de Geest
Galaten 5:25

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. (Galaten 5:25)

Mijn Geest woont in jou. Hij leidt jou en geeft richting aan jouw leven. Laat je door Hem leiden en niet door al je eigen plannen en ideeën. Kies niet zelf de richting van je leven. Maar laat mijn Geest de richting wijzen. Hij wijst altij ... lees meer >
Levend maken
Romeinen 8:11

Want als de Geest van hem die ​Jezus​ uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die ​Christus​ heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft. (Romeinen 8:11)

Ik heb mijn Zoon Jezus uit de dood opgewekt. Hij leeft! Mijn Geest, die Heer is en levend maakt, laat ook jou opstaan in een nieuw leven. Hij woont in je. Vergeet dat nooit. Ook als je dat niet voelt of merkt, blijft dat de werkelijkheid: m ... lees meer >
Leven en vrede
Romeinen 8:6

Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en ​vrede. (Romeinen 8:6)

Ik gun je vrede. Ik geef je vrede. Als je Vader heb Ik er alles voor over dat je de vrede kent die alle verstand te boven gaat. Dankzij mijn Zoon Jezus Christus die opstond uit de dood, ligt die vrede binnen je bereik. Dankzij mijn Geest di ... lees meer >
Wat de Geest wil
Romeinen 8:5

Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. (Romeinen 8:5)

Laat je leven vernieuwen door mijn Geest. Laat je hart aangeraakt worden door het nieuwe leven. Laat los wat je zelf wilt, en leer te willen wat de Geest wil. Dit is wat Hij wil: vrede, liefde, trouw, oprechtheid, kracht, mildheid, goedheid ... lees meer >
Beheerst door de Geest
Romeinen 8:4

Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. (Romeinen 8:4)

Ik weet het: er is in jouw leven steeds weer strijd om de voorrang tussen je eigen natuur aan de ene kant en mijn Geest aan de andere kant. Maar Ik nodig je vandaag uit je voluit te geven aan mijn Geest. Laat je eigen natuur, je eigen begee ... lees meer >
De wet van de Geest
Romeinen 8:2

De wet van de Geest die in ​Christus​ ​Jezus​ leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de ​zonde​ en de dood. (Romeinen 8:2)

Je bent bevrijd van de wet van de zonde en de dood! Je hebt mijn Geest ontvangen. De weg van de zonde en het pad van de dood vormen niet langer de richting van je leven. Je wordt geleid door mijn Geest die in je woont. Jouw nieuwe wet is Ch ... lees meer >
De Geest ontvangen
Johannes 20:22

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de ​heilige​ ​Geest.' (Johannes 20:22)

Verplaats je op dit moment eens in de leerlingen van Jezus. Hun Heer was opgestaan uit de dood en kwam op een dag naar hen toe. Hij wenste hen vrede. En wat deed Hij toen? Mijn Zoon haalde diep adem en blies over zijn leerlingen heen. En Hi ... lees meer >
De Geest van de waarheid
Johannes 15:26

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de ​Geest​ van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. (Johannes 15:26)

Ik heb jou mijn Geest gegeven. Hij is gekomen om in jou te wonen en om van mijn waarheid te getuigen. Dit is de waarheid: Ik heb de wereld zo lief dat Ik mijn enige Zoon heb gezonden. Als je in Hem gelooft, zul je eeuwig leven! En ook dit i ... lees meer >
De belofte
Han.. 1:4

Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit ​Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.' (Handelingen 1:4)

Ik ben een God van beloften. Want Ik wil het leven op aarde nieuw maken. En ook jouw leven wil Ik vernieuwen. Over de belangrijkste belofte sprak mijn Zoon Jezus, vlak voor Hij in de hemel werd opgenomen. Als Vader heb Ik de heilige Geest b ... lees meer >
Een geur van Christus
2 Korintiërs 2:14

God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. (2 Korintiërs 2:14)

Jouw leven mag staan in het teken van de overwinning van Christus. Je bent één met Hem. Je kent Hem als je zachtmoedige redder en je liefdevolle Heer. En zoals de offers vroeger voor Mij een heerlijke geur waren, zo kun jij ook nu een aan ... lees meer >
Blijk van genade
1 Petrus 2:19

Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. (1 Petrus 2:19)

Hoe ga jij om met het leed dat je overkomt doordat anderen je dingen aandoen die oneerlijk en onrechtvaardig zijn? Ik zie dat je vaak de neiging hebt om boos of bitter te worden, of om terug te vechten. Maar Ik nodig je uit om dat onverdien ... lees meer >
Wonderlijk
Psalm 139:14

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. (Psalm 139:14)

Ik heb jou gemaakt. Ik wil heel graag dat je dat beseft. Ik heb jou gemaakt: jouw bestaan is een wonder van mijn hand. Ik heb jou gemaakt. Er zijn momenten of zelfs perioden dat je het moeilijk vindt om te ervaren dat je waardevol en kostba ... lees meer >
Gekend
Psalm 139:1-2

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. (Psalm 139:1-2)

Ik ben de HEER, je God. Ik ken jou. Ik doorgrond jou. Ik zie je zitten en Ik zie je staan. Ik doorzie al jouw gedachten. Zo dicht ben Ik bij jou. Ik ken je beter dan jij jezelf kent. Vertrouw je leven en alles wat je bezighoudt daarom met ... lees meer >
Zegenende handen
Lucas 24:50-51

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. (Lucas 24:50-51)

Kijk vandaag naar de handen van Jezus. Nadat Hij was opgestaan en zijn werk op aarde af was, is Hij in de hemel opgenomen. Laat tot je doordringen wat het laatste was wat zijn leerlingen zagen: zijn handen, zijn zegenende handen! Jezus ging ... lees meer >
Mijn vrede
Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. (Johannes 14:27)

Deze woorden van mijn Zoon Jezus, komen rechtstreeks uit mijn Vaderhart naar jou toe! Er is vrede voor jou: heelheid en liefde, wijsheid en rust. Vrede is daar waar mijn Geest je hart en leven vervult. De wereld kan je die vrede niet geven. ... lees meer >
Geloof in Jezus
Johannes 7:38

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift. (Johannes 7:38)

Luister naar deze woorden van mijn Zoon Jezus! Het zijn veelbelovende woorden: een prachtige belofte over mijn heilige Geest. Maar zonder geloof in Jezus gaat het niet gebeuren dat die rivieren van levend water uit je hart stromen. Geloven ... lees meer >
Richtlijnen
Psalm 119:167

Ik houd mij aan uw richtlijnen, mijn ziel heeft ze innig lief. (Psalm 119:167)

Houd je aan mijn richtlijnen. Op vele manieren wijs Ik je de weg van het leven. Elke keer als Ik spreek, doe Ik dat om je leven richting te geven. Richt je op Mij, richt je op gehoorzaamheid, richt je op liefde, richt je op nederigheid en v ... lees meer >
Zegenen, zegenen
Psalm 115:12-13

De HEER gedenkt en zegent ons, zegenen zal hij het volk van Israël, zegenen het huis van Aäron, zegenen wie de HEER vrezen, van klein tot groot. (Psalm 115:12-13)

Zegenen. Dat is wat Ik wil doen. Zegenen en nog eens zegenen. Ik zegen het volk Israël. Ik zegen het huis van Aäron. Ik zegen wie eerbiedig met Mij omgaan. Ik zegen mijn kinderen van klein tot groot. Ik zegen jou. Ik wil je het goede geve ... lees meer >
Alle eer
Psalm 115:1

Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw. (Psalm 115:1)

Het gaat niet om jou. Soms denk je dat wel en vaak voel je het ook zo: dat het om jou gaat. Je leeft in een wereld waar veel mensen vooral met zichzelf bezig zijn. En voor je het weet zie ook jij jezelf als het middelpunt van jouw leven, of ... lees meer >