Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Geduld
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... geduld ... (Galaten 5:22)

Lankmoedigheid - dat is het oude woord voor geduld. Want naast zachtmoedigheid (ook een onderdeel van de vrucht van de Geest) is ook lankmoedigheidheid belangrijk: dat je de moed hebt om lang te wachten. Want soms moet je lang wachten tot d ... lees meer >
Vrede
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ...vrede ... (Galaten 5:22)

Als Jezus is opgestaan, komt hij bij zijn leerlingen die bij elkaar zijn. Hij wenst hun zijn vrede toe en blaast de heilige Geest over hen. Dat is een kostbaar en markant moment. De Vredevorst zegent zijn volgelingen: \'De HEER wendt u zijn ... lees meer >
Vreugde
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is ... vreugde ... (Galaten 5:22)

De vrucht van de Geest is het meest zichtbaar in het leven van Jezus. Want in Jezus leeft de vreugde van de eeuwigheid. Jezus verheugt zich er telkens opnieuw over dat zijn Vader in hem, zijn eniggeboren Zoon, zijn vreugde vindt. En een hee ... lees meer >
Liefde
Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is liefde ... (Galaten 5:22)

De ene vrucht van de Geest wordt getypeerd met het meest diepe woord dat we kennen: liefde. Heel de openbaring is er vol van: God is liefde. En God heeft deze eeuwige liefde die vol is van zijn grenzeloze genade zichtbaar en ervaarbaar gema ... lees meer >
De vrucht van de Geest
Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde... (Galaten 5:22)

Het is opvallend dat Paulus spreekt over \'vrucht\', in enkelvoud dus. Deze ene vrucht wordt als het ware opgedeeld in een achttal partjes, want op het woord liefde volgen nog acht andere woorden. Maar uiteindelijk gaat het in al die vrucht ... lees meer >
Wat de Geest verlangt
Galaten 5:17

Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. (Galaten 5:17)

Paulus heeft een helder beeld van hoe mensen in elkaar zitten. Wat wij uit onszelf najagen, wat er uit ons hart kom als we zonder Christus leven, is in strijd met de Geest en daarom tegengesteld aan het koninkrijksleven. Maar er is ook een ... lees meer >
Wat de Geest verlangt
Galaten 5:17

Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. (Galaten 5:17)

Paulus heeft een helder beeld van hoe mensen in elkaar zitten. Wat wij uit onszelf najagen, wat er uit ons hart kom als we zonder Christus leven, is in strijd met de Geest en daarom tegengesteld aan het koninkrijksleven. Maar er is ook een ... lees meer >
Wat de Geest verlangt
Galaten 5:17

Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. (Galaten 5:17)

Paulus heeft een helder beeld van hoe mensen in elkaar zitten. Wat wij uit onszelf najagen, wat er uit ons hart kom als we zonder Christus leven, is in strijd met de Geest en daarom tegengesteld aan het koninkrijksleven. Maar er is ook een ... lees meer >
Laat u leiden door de Geest
Galaten 5:16

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. (Galaten 5:16)

In de brief aan de Galaten spreekt Paulus in hoofdstuk 5 over het werk van de Geest. Heel helder en nadrukkelijk roept hij zijn lezers op om zich door de Geest te laten leiden. Die oproep moet ook telkens weer klinken omdat het diep in ons ... lees meer >
De belofte
Han.. 2:39

Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. (Handelingen 2:39)

Pinksteren is het feest van de belofte. De beloofde heilige Geest wordt geschonken. Niet alleen op die dag, maar altijd weer: eeuw in eeuw uit, van geslacht tot geslacht. Niet alleen voor de kinderen van Isra?l maar voor allen die God roepe ... lees meer >
Keer u af
Han.. 2:38

Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden. (Handelingen 2:38)

De mensen die hebben geluisterd naar de Pinkstertoespraak van Petrus hebben een diepgaande vraag gesteld: \'Wat moeten wij doen, broeders?\' Petrus geeft een helder antwoord. En met dat antwoord presenteert hij, net als Jezus deed, de werke ... lees meer >
Wat u ziet en hoort
Han.. 2:33

Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. (Handelingen 2:33)

Er was op de eerste Pinksterdag heel wat te zien en te horen. Petrus heeft er uitleg over gegeven. Het ging om Jezus die de Geest deed neerdalen op de Pinksterdag. Daar draaide het om in de zichtbare en hoorbare tekens. De vlammen als van v ... lees meer >
De Geest ontvangen
Han.. 2:33

Jezus is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. (Handelingen 2:33)

Voordat mensen de Geest ontvangen, ontvangt Jezus de Geest. Dat is bijzonder: de Geest die er was om Jezus op aarde te brengen en die op Jezus was tijdens zijn bediening temidden van de Isra?lieten, wordt nu opnieuw aan Jezus gegeven. Jezus ... lees meer >
De Geest ontvangen
Han.. 2:33

Jezus is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. (Handelingen 2:33)

Voordat mensen de Geest ontvangen, ontvangt Jezus de Geest. Dat is bijzonder: de Geest die er was om Jezus op aarde te brengen en die op Jezus was tijdens zijn bediening temidden van de Isra?lieten, wordt nu opnieuw aan Jezus gegeven. Jezus ... lees meer >
De Geest ontvangen
Han.. 2:33

Jezus is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. (Handelingen 2:33)

Voordat mensen de Geest ontvangen, ontvangt Jezus de Geest. Dat is bijzonder: de Geest die er was om Jezus op aarde te brengen en die op Jezus was tijdens zijn bediening temidden van de Isra?lieten, wordt nu opnieuw aan Jezus gegeven. Jezus ... lees meer >
Uitgieten
Han.. 2:17

Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. (Handelingen 2:17)

Als Petrus op de eerste Pinksterdag gaat spreken, doet hij dat bij wijze van spreken met de Bijbel in zijn hand. Hij heeft Jezus vaak de Schriften horen citeren en is wat dat betreft een goede leerling. Hij haalt woorden van de profeet Jo?l ... lees meer >
In vreemde talen
Han.. 2:4

Allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2:4)

De heilige Geest maakt op de Pinksterdag de tongen los! Dat is naast het geluid van de windvlaag en de vlammen van vuur het derde teken op deze bijzondere dag. De apostelen ervaren dat de Geest van Christus in hen vaart en ze beginnen te sp ... lees meer >
Een soort vlammen
Han.. 2:3

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. (Handelingen 2:3)

Wat het precies is, weet Lucas niet. Het lijkt op vlammen. Gods Geest manifesteert zich op een manier die zich niet in klinkklare taal laat beschrijven. Er zijn beelden nodig: een soort vlammen, zoiets als vuur, maar toch ook weer anders. I ... lees meer >
Een hevige windvlaag
Han.. 2:2

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. (Handelingen 2:2)

De komst van de heilige Geest op aarde vindt niet plaats op de manier van de komst van Jezus. Terwijl Gods Zoon haast onopgemerkt ergens in een achterafstadje werd geboren, komt de volheid van Gods Geest op een zeer opvallende en openbare m ... lees meer >
Jezus waard zijn
Matte?s 10:38

Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. (Matte?s 10:38)

Een leerling die niet wil lijken op zijn leraar is niet echt een leerling. Zo is het ook als je Jezus als leraar hebt. En dat heeft grote gevolgen. Want Jezus maakt duidelijk dat leerling zijn van hem gestempeld wordt door het kruis: je zul ... lees meer >