Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Liefhebben
1 Johannes 4:7

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. (1 Johannes 4:7)

Heb lief. Dat is wat Ik vandaag tegen je zeg. Heb elkaar lief. Heb je naaste lief. Heb ook jezelf lief. De liefde waarmee je je naaste kunt liefhebben, komt niet bij jezelf vandaan. Ik geef je die liefde. Het is de liefde waarmee Ik jou lie ... lees meer >
Uw hand
Psalm 31:6

In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij. (Psalm 31:6)

Ik ben je God. Ik ben trouw: Ik zal je nooit loslaten, ook al voelt dat voor jou soms anders. Ik nodig je vandaag uit om je leven opnieuw in Mijn hand te leggen. Je probeert je leven vaak in eigen hand te houden. Vertrouw niet op je eigen h ... lees meer >
Eeuwig leven
Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Deze woorden van Mijn Zoon Jezus zijn Mij uit het hart gegrepen. Het is helemaal waar: Ik houd van de wereld. Ik heb de wereld lief. Ik verlang ernaar om iedereen, alle mensen - ook jou - in Mijn liefde te omhelzen. Ik ben een en al liefde. ... lees meer >
Leven in volheid
Johannes 10:10

Een ​dief​ komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)

Er lopen heel wat dieven rond in de wereld waarin jij leeft. Roven, slachten, vernietigen - wat is er veel kwaad en moeite in het leven. Mijn tegenstander gaat rond om alles stuk te maken. En vergeet niet dat jijzelf ook meer stuk maakt dan ... lees meer >
Kracht van de Geest
Romeinen 15:13

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en ​vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de ​heilige​ Geest. (Romeinen 15:13)

Ik wil jou geheel en al vervullen met vreugde en vrede! Ik weet dat die vreugde en vrede soms ver te zoeken zijn voor jou. Dan is er verdriet en frustratie, pijn en ontevredenheid. Kom daarmee naar Mij toe. Breng biddend tijd met Mij door. ... lees meer >
Laat hij bidden
Jakobus 5:13

Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. (Jakobus 5:13)

Bidden is de plek waar je Mij ontmoet. Het is de plek waar Mijn Geest aanwezig is om je bij te staan. Bid daarom steeds opnieuw. Breng tijd met Mij door omdat ik in de tijd van gebed genezend en bevrijdend in je leven aanwezig kan zijn. Heb ... lees meer >
Brood nodig
Matteüs 6:11

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. (Matteüs 6:11)

Ik geef je graag wat je nodig hebt. Daarom heeft Mijn Zoon Jezus je ook leren bidden om brood dat je vandaag nodig hebt. Zo leerde Hij je ook om bij de dag te leven. Leef ook vandaag bij de dag. Laat je zorgen los en laat Mij voor je zorgen ... lees meer >
Wonderbaarlijk licht
1 Petrus 2:9

Maar u bent een ​uitverkoren​ geslacht, een koninkrijk van ​priesters, een ​heilige​ natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:9)

Ik heb jou uit de duisternis geroepen om in het licht te leven. Leef daarom in het licht! Het is een wonder dat dat kan. Dat wonder heeft een naam: Jezus Christus. Mijn geliefde Zoon heeft jou gered. Hij maakte het door Zijn leven en dood m ... lees meer >
Je bent van Mij
Jesaja 43:1

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, ​Jakob, die jou vormde, ​Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! (Jesaja 43:1)

Eens sprak Ik deze woorden tegen Mijn volk Israël. Vandaag zeg Ik ze tegen jou: je bent van Mij! Bij alles wat er moeilijk is in je leven en waar je mee worstelt zeg Ik: wees niet bang! Ik heb jou gemaakt. Ik heb jou geschapen. Ik heb jou ... lees meer >
Geest van inzicht
Efeziërs 1:17

Moge de God van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. (Efeziërs 1:17)

Je verlangt ernaar om Mij beter te leren kennen. Dat is een mooi verlangen. Met je eigen verstand en je eigen gevoel zul je alleen niet veel verder komen. Want Ik ben de Vader van alle luister: alle glans en schittering en indrukwekkendheid ... lees meer >
Goede Geest
Psalm 143:10

Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. (Psalm 143:10)

Ik wil je leren om Mijn wil te volbrengen. Die wil gaat over goedheid en liefde: Ik wil dat je goed bent en liefdevol voor de mensen om je heen zoals Ik dat ben voor jou. Ik ben jouw God. Je hoeft Mijn wil niet in eigen kracht te volbrenge ... lees meer >
Verlangen
1 Petrus 2:2

Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. (1 Petrus 2:2)

Vandaag wil Ik je verlangen aanwakkeren naar Mijn woorden. Ik laat je door die woorden heen altijd opnieuw weten dat ik je ken en liefheb en leid. Zoals kleine baby's verlangen naar de melk van hun moeder, verlang zo naar de woorden die Ik ... lees meer >
Vergeven
Matteüs 6:12

Vergeef​ ons onze schulden, zoals ook wij hebben ​vergeven wie ons iets schuldig was. (Matteüs 6:12)

Ik ben je God. Ik vergeef je graag je schulden. Voel je helemaal vrij om naar Mij toe te komen, telkens als je je bewust wordt van zonde en van tekortkomingen. Zeg dan wat er is. Je schulden zijn je dan al vergeven. Leer die vergeving diep ... lees meer >
Kijken
Matteüs 6:26

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? (Matteüs 6:26)

Kijk vandaag eens extra goed om je heen als je in de natuur bent. Overal zie je Mijn zorg voor de schepping, voor de dieren, de bomen, het water en de lucht. Kijk eens speciaal naar de vogels. Zie je ze vliegen? Zie je ze zitten op de takke ... lees meer >
Trouw en rechtvaardig
Psalm 143:1

HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig. (Psalm 143:1)

Mijn kind, Ik hoor je gebed, Ik luister naar je smeken, Ik antwoord je, Ik ben trouw en rechtvaardig. Dat wil Ik op dit moment tegen je zeggen. Ik moedig je aan om te bidden, te smeken, te vragen. Ik moedig je aan om tijd met Mij door te br ... lees meer >
Eenzame plek
Marcus 1:35

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. (Marcus 1:35)

Toen Jezus op aarde was, mijn Zoon in wie Ik zoveel vreugde vind, nam Hij steeds opnieuw de tijd om bij Mij te zijn. We vonden elkaar vaak in de vroege ochtend, buiten in de natuur, op een eenzame plek. Dat waren momenten dat we dicht bij e ... lees meer >
Dank
Fil.. 4:6

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. (Filippenzen 4:6)

Ik weet dat er veel is in je leven waar je je zorgen over kunt maken. Ik weet dat er moeilijke dingen zijn en dat je problemen soms groot zijn. Toch vraag Ik dit van je: wees over niets bezorgd. Richt je aandacht niet op wat er moeilijk is ... lees meer >
Vriend
Psalm 25:14

De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn ​verbond. (Psalm 25:14)

Ik wil graag dat je Mij beter leert kennen. Elke dag die Ik je geef biedt je daarvoor nieuwe ruimte. Vandaag wil Ik je vertellen dat Ik een vriend voor je ben als je Mij vreest. Ik bedoel daarmee niet dat je bang voor Mij moet zijn. Maar he ... lees meer >
Uitgekozen
Kol.. 3:12

Omdat God u heeft ​uitgekozen, omdat u zijn ​heiligen​ bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kolossenzen 3:12)

Ik heb jou uitgekozen! Ik ken jou, Ik zie jou en Ik heb jou lief. In Mijn ogen ben jij heilig. Ik ben blij met jou. En mijn vreugde wordt nog groter als Ik zie dat Mijn heilige Geest in jou werkt. Want Hij leidt je zo dat de eigenschappen v ... lees meer >
Uw koninkrijk
Matteüs 6:10

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. (Matteüs 6:10)

Ik wil dat je bidt. Bidden is de meest belangrijke manier om met Mij verbonden te blijven. Ik wil dat je bidt en dat je het leert van Jezus. Zijn leven op aarde was een en al gebed. Hij was volledig op Mij afgestemd. Ik wil dat je al bidden ... lees meer >