Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Alleen liefde
Romeinen 13:8

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. (Romeinen 13:8)

Wil je de wet vervullen? De hele wet? Dat is wel wat Ik van je vraag en wat Ik aan je geef. Ik ben de Heer, je God. Maar Ik zie dat je denkt dat je heel veel verschillende dingen moet doen, dat je allerlei karaktereigenschappen moet ontwikk ... lees meer >
Volmaakte liefde
1 Johannes 4:18

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit. (1 Johannes 4:18)

Ik ben je God. Ik ben liefde. Een en al liefde. Onuitputtelijke en onuitsprekelijke liefde. Ik heb jou lief. Daarom hoef je niet bang te zijn. Ik weet dat er nog vaak angst in je is. Angst voor wat komen gaat. Angst voor de toekomst. Angst ... lees meer >
Eeuwige trouw
Psalm 136:1

Loof de HEER, want hij is goed - eeuwig duurt zijn trouw. (Psalm 136:1)

Eeuwig duurt Mijn trouw! Dat wil Ik vandaag tegen je zeggen. En Ik wil het zo vaak zeggen dat je er niet meer onderuit kunt. Dat je er echt in gaat geloven en op gaat vertrouwen. Zoals in die Psalm 136 waarin het maar liefst 26 keer wordt h ... lees meer >
Gods koninkrijk zoeken
Matteüs 6:33

Zoek liever eerst het ​koninkrijk van God​ en zijn ​gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33)

Waar ben je mee bezig? Waar gaat veel van je aandacht naar toe? Waar maak je je zorgen over? Die vragen stel ik vandaag aan jou. Want Ik zie dat je vaak met zoveel dingen bezig bent die niet gaan over Mijn koninkrijk. Ik verlang ernaar dat ... lees meer >
Verlangen naar gerechtigheid
Matteüs 5:6

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar ​gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (Matteüs 5:6)

Jouw verlangens richten zich meestal op iets wat je nog niet hebt, wat er nog niet is. En je leeft inderdaad in een wereld vol onrecht, vol oneerlijkheid, vol leugens en machtsmisbruik. Wat maakt gerechtigheid dan veel verschil! Ik leg in j ... lees meer >
Overwinnen
Ope.. 3:21

Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. (Openbaring 3:21)

Jouw leven op aarde is vol strijd. Je moet vechten tegen verkeerde verlangens, tegen zonden die steeds weer de kop opsteken, tegen aanvallen die uit het rijk van de duisternis komen. Maar je hebt Mijn Heilige Geest ontvangen! Hij strijdt vo ... lees meer >
Treuren
Matteüs 5:4

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. (Matteüs 5:4)

Ik weet van het verdriet dat er in je leven is. Ik ken je verdriet om de gebrokenheid van je leven, om de momenten waarop je faalde, om de verliezen die je hebt geleden. Ik nodig je uit om dat eerlijk onder ogen te zien en erom te treuren. ... lees meer >
Gered
Kol.. 1:13

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. (Kolossenzen 1:13)

Als je gelooft in Jezus Christus, dan is er iets groots gebeurd in je leven: je bent gered uit de macht van de duisternis! Het donker heeft geen grip meer op je, duistere machten zijn verslagen, Mijn Zoon Jezus heeft de dood overwonnen. Maa ... lees meer >
Veranderen
Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (Romeinen 12:2)

Ik wil actief in je leven aanwezig zijn. Want door die aanwezigheid zal je leven veranderen. Richt je niet op wat in de wereld waarin je leeft belangrijk wordt gevonden. Daar draait zoveel om het eigen ik. Laat Mij centraal zijn in je leven ... lees meer >
Zachtmoedigen
Matteüs 5:5

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. (Matteüs 5:5)

Ik nodig je vandaag uit om zachtmoedig te zijn. Dat is in Mijn koninkrijk de weg naar het echte geluk. In een harde wereld kiezen voor zachtheid is niet gemakkelijk. Mensen lopen dan zomaar over je heen. Het spreekwoord 'brutalen hebben de ... lees meer >
Nabijheid
Psalm 51:13

Verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw ​heilige​ geest​ niet van mij weg. (Psalm 51:13)

Eens vroeg Mijn dienaar David of Ik hem niet uit Mijn nabijheid wilde verbannen. Daar was hij soms bang voor: dat ik er niet meer zou zijn voor Hem. Vandaag zeg Ik tegen jou: Ik wil niets liever dan dat jij in Mijn nabijheid bent! Ik ben bi ... lees meer >
Zonden gedenken
Psalm 130:3

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, wie houdt dan stand? (Psalm 130:3)

Je bent onderweg. En terwijl je onderweg bent, loop je voortdurend aan tegen je tekortkomingen en fouten. Je slaat doodlopende wegen in, neemt verkeerde afslagen of valt van de weg af een ravijn in. Op die momenten mis je je doel en zondig ... lees meer >
Diepe wonden
Psalm 147:3

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. (Psalm 147:3)

Ik ben de God die geneest. Dat is Mijn Naam. Ik ken de gebrokenheid die er in jouw leven is en in het leven van zoveel van Mijn kinderen. Ik weet van de pijn en het verdriet die je gebrokenheid met zich mee brengt. Ik nodig je uit om op dit ... lees meer >
Vriendelijk, barmhartig, ver..
Efeziërs 4:32

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. (Efeziërs 4:32)

Ik heb jouw zonden vergeven. In Christus ben je helemaal vrij. Wat hoop Ik dat je de ruimte ervaart die dat geeft. Het is een ruimte van Jezus waarin je leeft, een ruimte van waaruit je om kunt gaan met de mensen die je op je levensweg ontm ... lees meer >
Geknakt, kwijnend
Jesaja 42:3

Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. (Jesaja 42:3)

Ik ken je. En Ik weet dat je je wel eens afvraagt of je wel een echte gelovige bent als je je zo verdrietig en neerslachtig voel, als je de vreugde van het geloof niet ervaart wanneer je door een donker dal gaat. Ik zie dat deze vragen leve ... lees meer >
Liefde meer dan leven
Psalm 63:4

Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. (Psalm 63:4)

Ik weet hoe kostbaar jouw leven is. Ik heb je gemaakt en Ik zorg voor je. En toch is er iets wat nog kostbaarder is dan jouw leven: Mijn liefde. Want een leven zonder Mijn liefde is leeg, is zinloos, is doods. Als je Mijn liefde niet kent, ... lees meer >
De richting van de Geest
Galaten 5:17

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. (Galaten 5:17)

Ik heb je Mijn Geest gegeven. Hij woont in jou. Wees je daarvan bewust! Geef de leiding over je leven uit handen. Laat de Geest je leven leiden. Hij wijst je de richting. En die richting is altijd: Mijn Zoon Jezus Christus. Laat je ogen op ... lees meer >
Oprechte liefde
Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. (Romeinen 12:9)

Ik ben je God. Ik ben liefde. Ik verlang er intens naar dat jij Mijn liefde op aarde weerspiegelt. Daar is niets vaags aan, dat is zeer concreet. Liefde is niet maar een gevoel, iets wat alleen maar van binnen zit - liefde is Mijn kracht vo ... lees meer >
Gods kudde
Psalm 95:7

Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. (Psalm 95:7)

Ik ben de HEER, een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Ik houd in Mijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren Mij toe. Ja, Ik ben jullie God en Ik ben jouw God. Als de machtige Schepper ben Ik ... lees meer >
Verbonden
Fil.. 2:1-2

Nu u door ​Christus​ zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in ​liefde, één in streven, één van geest. (Filippenzen 2:1-2)

Ik verlang er diep naar dat jullie als Mijn kinderen met elkaar verbonden zijn in de Geest van Christus. Die verbondenheid geeft zoveel bemoediging en liefdevolle troost! Die eenheid in Christus brengt zoveel ontferming, medelijden en bewo ... lees meer >