Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Christus in jou
Galaten 2:20

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. (Galaten 2:20)

De woorden die Paulus hier spreekt zijn zo krachtig! Ik nodig je vandaag uit om als kind van Mij deze woorden op jezelf toe te passen. Ja, Ik zeg het tegen jou vandaag: met Christus ben jij gekruisigd! Jijzelf leeft niet meer, maar Christus ... lees meer >
Niet ver
Marcus 12:34

Jezus​ vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het ​koninkrijk van God.’ (Marcus 12:34)

Wat is voor jou van al Mijn geboden het belangrijkste gebod? Eens kwam er een schriftgeleerde naar Mijn Zoon Jezus met die vraag. En Jezus antwoordde: 'Heb God lief met alles wat in je is en heb je naaste lief als jezelf.' De schriftgeleerd ... lees meer >
De minste
Marcus 9:35

Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. (Marcus 9:35)

Ik weet dat jij Jezus wilt volgen. Eens maakten Zijn leerlingen ruzie over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus maakte toen duidelijk dat zijn koninkrijk de omgekeerde wereld is: alleen door te sterven vind je het leven, alleen ... lees meer >
Word rein
Marcus 1:41

Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ (Marcus 1:41)

Mijn Zoon Jezus bracht het goede nieuws van het koninkrijk op aarde. Sterker nog: Hij belichaamde dat goede nieuws. In de ontmoeting met een man die lijdt aan huidvraat kijkt Hij die zieke in de ogen en kijk jij Jezus in zijn hart. Jezus he ... lees meer >
Nabijheid
Psalm 16:11

U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. (Psalm 16:11)

Ik wijs je de weg naar het leven. Ik ben de HEER, je God en je Vader. Bij Mij vind je vreugde, overvloedige vreugde zelfs. Want als je dichtbij Mij bent dan is er leven en licht. Ik weet dat je dat lang niet altijd zo ervaart. Want je leven ... lees meer >
Buitenstaanders
Kol.. 4:5

Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. (Kolossenzen 4:5)

Als christen ben je geroepen om het evangelie te delen. Je komt regelmatig mensen tegen die Mijn Zoon Jezus nog niet kennen: dat zijn de buitenstaanders waar Paulus het over heeft. Ik vraag je om je wijs tegenover hen te gedragen. Jezus zel ... lees meer >
Bidden
Kol.. 4:2

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. (Kolossenzen 4:2)

Bidden is het kloppende hart van je nieuwe leven dat door Christus mogelijk is geworden. Daarom zeg Ik tegen je: blijf bidden! Het gebeurt zo snel dat je verslapt in gebed en dat je je gebedsleven verwaarloost. Wees daarom ook waakzaam. Let ... lees meer >
Kleed u in de liefde
Kol.. 3:14

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. (Kolossenzen 3:14)

Elkaar liefhebben. Dat is het belangrijkste. Alle andere geboden die Ik geef, gaan hierop terug of komen hieruit voort. Kleed u in de liefde! Als Paulus deze woorden schrijft, ziet hij de gemeente voor zich: de eenheid van de kerk wordt alt ... lees meer >
Verdragen en vergeven
Kol.. 3:13

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. (Kolossenzen 3:13)

Waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren altijd dingen die de ander pijn doen en kwetsen. Zo is dat ook in jouw leven. Vandaag vraag Ik je te luisteren naar deze radicale oproep: verdraag elkaar en vergeef elkaar! Er worden geen voorwaarden ... lees meer >
Wachter en schaduw
Psalm 121:5

De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand. (Psalm 121:5)

Je bent onderweg met Mij. Ik verlang ernaar dat je Mij steeds beter leert kennen. Leer Mij kennen en liefhebben als je wachter: Ik waak over je, Ik bescherm je, Ik bewaar je. Laat dat steeds meer tot je doordringen want dat zal je een gevo ... lees meer >
Hulp van de Heer
Psalm 121:1

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 121:1)

Je bent onderweg. Elke dag opnieuw leg je weer een stukje van je weg af. Je kent momenten dat het goed gaat. Maar ik weet dat er ook stukjes van je reis zijn waarop je moeilijkheden ervaart. Dan is het donker of zelfs uitzichtloos. Vandaag ... lees meer >
Het goede
Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. (Romeinen 8:28)

Ik ben je Vader. Ik heb je lief en Ik weet dat je Mij liefhebt. En Ik heb je geroepen om voor Mij te leven. Ik weet ook dat je in je leven veel moeiten en teleurstellingen ervaart. Dat doet zeer. Dat brengt pijn en verdriet met zich mee. Ma ... lees meer >
Burgerrecht in de hemel
Fil.. 3:20

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. (Filippenzen 3:20)

Als je uitziet naar de komst van je Redder en Heer, Jezus Christus, houdt dat in dat je nu al een burger bent van een ander koninkrijk. Ik weet dat dat ook spanning meebrengt in je leven. Je zit vaak nog vast aan wat hier op aarde belangrij ... lees meer >
Christus
Fil.. 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst. (Filippenzen 1:21)

Eens sprak Mijn dienaar Paulus deze diepe woorden. Zijn leven was sinds zijn ontmoeting met Jezus bij Damascus vol geworden van Mijn Zoon. Hem diende hij, met hart en ziel. Dat was zijn lust en zijn leven. Chrístus was zijn lust en zijn le ... lees meer >
Gezindheid
Fil.. 2:5

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. (Filippenzen 2:5)

In Mijn hart leeft een verlangen. Dit verlangen: dat iedereen die door geloof in Jezus Mijn kind is geworden, ook steeds meer gaat lijken op Hem. Jouw leven mag gekleurd worden door de gezindheid van Mijn unieke Zoon. Als Zijn nederigheid e ... lees meer >
Splinter en balk
Matteüs 7:3

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? (Matteüs 7:3)

Naar anderen kijken is een manier om niet naar jezelf te hoeven kijken. Je bent maar wat vaak bezig met de fouten van je naaste. Je weet vaak haarscherp aan te wijzen wanneer iemand een misser heeft begaan. Of verkeerd heeft gereageerd. Of ... lees meer >
Bouwen
Psalm 127:1

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. (Psalm 127:1)

Vaak willen Mijn kinderen de dingen in eigen kracht doen. Dat zit er diep in. Ook bij jou. Al vanaf je jongste jeugd zeg je het: ‘Ikke zelf doen.’ Als je groeit in geloof, als je verder komt op de weg die Ik met je ga, dan ontdek je ste ... lees meer >
Water
Psalm 126:4

Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. (Psalm 126:4)

Soms heb je een tijdlang het gevoel dat je in de woestijn bent: je hebt geen overzicht meer, voelt je onrustig en verward, er gebeuren veel verdrietige dingen, je voelt je niet gekend en begrepen, je bent teleurgesteld in mensen en je vraag ... lees meer >
Lachen
Psalm 126:1-2

Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. (Psalm 126:1-2)

Ik ben in staat om grote dingen te doen, ook in jouw leven! Ik kan een complete ommekeer bewerken in het leven van Mijn kinderen. Als je het Oude Testament leest, zie je steeds opnieuw dat Ik voortdurend genadig en bevrijdend om Mijn kinder ... lees meer >
Eén mens
Romeinen 5:19

Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. (Romeinen 5:19)

Mijn kind, als Ik vandaag tegen je zeg dat alle mensen zondaars zijn, zeg Ik dat uit liefde. Ooit bracht één mens door ongehoorzaamheid de zonde in de wereld. Vanaf toen was er de vervreemding tussen Mij en mensen, tussen jou en Mij. Zond ... lees meer >