Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Burgerrecht in de hemel
Fil.. 3:20

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. (Filippenzen 3:20)

Als je uitziet naar de komst van je Redder en Heer, Jezus Christus, houdt dat in dat je nu al een burger bent van een ander koninkrijk. Ik weet dat dat ook spanning meebrengt in je leven. Je zit vaak nog vast aan wat hier op aarde belangrij ... lees meer >
Christus
Fil.. 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst. (Filippenzen 1:21)

Eens sprak Mijn dienaar Paulus deze diepe woorden. Zijn leven was sinds zijn ontmoeting met Jezus bij Damascus vol geworden van Mijn Zoon. Hem diende hij, met hart en ziel. Dat was zijn lust en zijn leven. Chrístus was zijn lust en zijn le ... lees meer >
Gezindheid
Fil.. 2:5

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. (Filippenzen 2:5)

In Mijn hart leeft een verlangen. Dit verlangen: dat iedereen die door geloof in Jezus Mijn kind is geworden, ook steeds meer gaat lijken op Hem. Jouw leven mag gekleurd worden door de gezindheid van Mijn unieke Zoon. Als Zijn nederigheid e ... lees meer >
Splinter en balk
Matteüs 7:3

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? (Matteüs 7:3)

Naar anderen kijken is een manier om niet naar jezelf te hoeven kijken. Je bent maar wat vaak bezig met de fouten van je naaste. Je weet vaak haarscherp aan te wijzen wanneer iemand een misser heeft begaan. Of verkeerd heeft gereageerd. Of ... lees meer >
Bouwen
Psalm 127:1

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. (Psalm 127:1)

Vaak willen Mijn kinderen de dingen in eigen kracht doen. Dat zit er diep in. Ook bij jou. Al vanaf je jongste jeugd zeg je het: ‘Ikke zelf doen.’ Als je groeit in geloof, als je verder komt op de weg die Ik met je ga, dan ontdek je ste ... lees meer >
Water
Psalm 126:4

Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. (Psalm 126:4)

Soms heb je een tijdlang het gevoel dat je in de woestijn bent: je hebt geen overzicht meer, voelt je onrustig en verward, er gebeuren veel verdrietige dingen, je voelt je niet gekend en begrepen, je bent teleurgesteld in mensen en je vraag ... lees meer >
Lachen
Psalm 126:1-2

Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. (Psalm 126:1-2)

Ik ben in staat om grote dingen te doen, ook in jouw leven! Ik kan een complete ommekeer bewerken in het leven van Mijn kinderen. Als je het Oude Testament leest, zie je steeds opnieuw dat Ik voortdurend genadig en bevrijdend om Mijn kinder ... lees meer >
Eén mens
Romeinen 5:19

Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. (Romeinen 5:19)

Mijn kind, als Ik vandaag tegen je zeg dat alle mensen zondaars zijn, zeg Ik dat uit liefde. Ooit bracht één mens door ongehoorzaamheid de zonde in de wereld. Vanaf toen was er de vervreemding tussen Mij en mensen, tussen jou en Mij. Zond ... lees meer >
Gods nabijheid
Romeinen 3:23-24

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. (Romeinen 3:23-24)

Mijn Zoon Jezus Christus is gekomen om je te bevrijden van jouw zonde. Maar weet je eigenlijk wel wat het diepste wezen van de zonde is? Dat je los van Mij probeert te leven en dat je daardoor niet in Mijn nabijheid bent. Zonde is: weglopen ... lees meer >
Kruis
Matteüs 16:24

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen'. (Matteüs 16:24)

Luister en kijk naar Mijn Zoon Jezus. Blijf niet op afstand staan. Dat kan niet. Als je een gekruisigde Heer volgt, zal dat kruis ook in jouw leven vorm krijgen. Zeg het vandaag eens een paar keer hardop tegen jezelf: 'Ik volg een gekruisig ... lees meer >
De liefde van God
Romeinen 8:38-39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:38-39)

Ik ben met je. Altijd. In alle omstandigheden. In jouw lijden en zuchten, in jouw alleen-zijn en verdriet kun je heel snel het gevoel hebben dat je er echt alleen voor staat. Dat je verlaten bent. Dat Ik je niet meer zie. Maar weet dit: nie ... lees meer >
Boosheid
Efeziërs 4:26-27

Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de ​duivel​ geen kans. (Efeziërs 4:26-27)

Ik ken de boosheid die er in je is. Soms komt die ook naar buiten als je kwaad reageert op iets wat er gebeurt in je leven. Soms blijft die boosheid van binnen zitten en richt dan schade aan aan je ziel. Je boosheid is vaak de beste reactie ... lees meer >
Levenswandel
Efeziërs 4:21

Door ​Jezus​ wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen. (Efeziërs 4:21)

Ik nodig je uit om te kijken naar Jezus en te zien hoe Hij leefde. Hij was volkomen zuiver en eerlijk, vol liefde en ontferming, nederig en zachtmoedig. Als je Zijn leven en voorbeeld dieper op je in laat werken, zul je merken dat je een af ... lees meer >
Redden
Johannes 3:17

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. (Johannes 3:17)

Ik weet hoeveel er mis is met de wereld die Ik heb gemaakt. Ik weet wat er kapot is in mensenlevens. Ik weet van de momenten waarop jij valt en kiest voor het kwaad. Ik weet dat niemand zichzelf kan redden. Daarom heb Ik Mijn Zoon gestuurd ... lees meer >
Door verdriet overstelpt
Psalm 13:3

Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? (Psalm 13:3)

Als je leven pijn doet doordat je in je leven lijden ervaart, moet je leren om daarmee om te gaan. Dat is niet gemakkelijk. Je lijdt liever niet. Je bent liever niet bezorgd. Je wilt geen pijn. Je zou het verdriet graag uit je leven bannen. ... lees meer >
Graankorrel
Johannes 12:24

Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. (Johannes 12:24)

Luister goed naar deze woorden. Toen Mijn Zoon Jezus ze sprak, had Hij het allereerst over Zichzelf. Hij zag de weg voor zich die Hij moest gaan: het sterven van de kruisdood is het vallen van de graankorrel in de aarde. Maar het gaat vervo ... lees meer >
Geen andere kennis
1 Korintiërs 2:2

Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde. (1 Korintiërs 2:2)

Ik heb de wereld zo lief gehad, dat Ik mijn eniggeboren Zoon heb gegeven. Geloof in Hem. Dan heb je eeuwig leven. Nu al. Het diepste wat Jezus op aarde deed, werd zichtbaar in Zijn kruisiging. Hij gaf Zijn leven voor jou. Ken Hem daarom als ... lees meer >
Naaste
Romeinen 13:9

‘Pleeg geen ​overspel, pleeg geen ​moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Romeinen 13:9)

Ik heb jou lief. Mijn kind. En dit is wat Ik wil: dat jij je naaste liefhebt. Alle geboden die er zijn, alle voorschriften die je kunt bedenken, komen hierop neer: 'Heb je naaste lief als jezelf'. Ik heb jouw naaste geschapen naar Mijn beel ... lees meer >
Zo kostbaar
Jesaja 43:4

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. (Jesaja 43:4)

In deze woorden kijk je recht in Mijn hart. Ik spreek ook jou er nu mee aan. Laat de woorden die bij je binnenkomen. Jij bent z'o kostbaar in Mijn ogen, wat andere mensen ook over je mogen zeggen of denken! Jij bent voor Mij zó waardevol, ... lees meer >
Hulp en hoop
Psalm 146:5

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God. (Psalm 146:5)

Er zijn in je leven heel veel momenten waarop je hulp nodig heb. En het zijn niet altijd mensen waarop je dan kunt bouwen. Mensen zijn niet altijd betrouwbaar, mensen vallen soms tegen en kunnen je uiteindelijk niet redden. Zoek daarom je ... lees meer >